KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
27.04.2016.
 „Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 353 z dnia 16.03.2016 r.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do roku 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

„Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do roku 2020” jest dokumentem implementacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Celu Tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Plan określa cele, priorytety i działania w obszarze transportu drogowego i kolejowego do realizacji w latach 2014–2020 przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz określa zasady, które obiektywizują i wspomagają proces decyzyjny w zakresie wskazywania potrzeb inwestycji transportowych w Wielkopolsce.

Niezbędna dokumentacja sprawy udostępniona została w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań) oraz na stronach internetowych www.wbpp.poznan.pl oraz www.bip.umww.pl .

Uwagi i wnioski do opracowanego dokumentu należy składać, w sposób określony w ustawie, w terminie od 04.05.2016 r. do 31.05.2016 r. w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

DOKUMENTACJA:

Plan transportowy

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko suplement A

Mapa inwestycji

Zmieniony ( 28.04.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »