PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
30.11.2016.
 W dniu 30 listopada 2016 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyła się konferencja „Propozycja określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym”.

Gospodarzem Konferencji był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

Konferencja stanowiła element procedury planistycznej związanej z przygotowaniem projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, realizowanego na podstawie Uchwały Nr XLV/873/14 Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w planie zagospodarowania przestrzennego województwa określa się granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym. Jednocześnie samorząd województwa przedstawia propozycje dotyczące określenia obszarów funkcjonalnych do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji w granicach województwa wielkopolskiego zaproponowano wyznaczenie czterech obszarów funkcjonalnych:
1) Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego,
2) Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego – Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
3) Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego,
4) Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas Konferencji przedstawiona została problematyka planowania funkcjonalnego i jego roli w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, podstawy prawne i powiązania z dokumentami strategicznymi. Omówione zostały także założenia, kryteria i zasady delimitacji oraz ogólna charakterystyka poszczególnych typów obszarów funkcjonalnych.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji głos zabrali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych. Na pytania odpowiedzi udzielali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak i Dyrektor Wielkopolskiego Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Pan Marek Bryl. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Konferencja służyła wyrażeniu opinii przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i Starostów dotyczącej określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym oraz ich granic.Zmieniony ( 14.04.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »