NOWA PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
18.04.2017.
 Podczas Konferencji w dniu 30 listopada 2016 r., a także w trybie odrębnych spotkań, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyrazili opinie i sformułowali wnioski dotyczące propozycji wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę wnioski i uwagi zawarte w przedstawionych opiniach, postanowił rozszerzyć analizy dotyczące występowania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych oraz zasad i kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych.

Na ich podstawie sformułowano następujące założenia stanowiące podstawę przedstawienia nowej propozycji dotyczącej określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego:
- zachowanie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego i regionalnego oraz wprowadzenie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych w granicach wyznaczonych w oparciu o zasady i kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim, przyjęte Uchwałą Nr 478/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., biorąc pod uwagę konieczność zachowania zgodności Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego z ustaleniami dokumentów strategicznych i programowych, przyjętych i realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- wprowadzenie wiejskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego wszystkie gminy położone poza obszarami oddziaływania największych ośrodków miejskich, - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego związanego z zagadnieniem równoważenia zamierzeń gospodarczych z potrzebami ochrony środowiska w północno-zachodniej Wielkopolsce,
- zmiana zasad kwalifikowania gmin do obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali regionalnej.

Przyjęte założenia delimitacyjne pozwalają zakwalifikować wszystkie gminy i powiaty położone na terenie województwa wielkopolskiego co najmniej do jednego z typów obszarów funkcjonalnych.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji, proponuje się wyznaczenie następujących podstawowych typów obszarów funkcjonalnych, obejmujących łącznie wszystkie gminy położone w granicach województwa wielkopolskiego:
1) Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego,
2) Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego – Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
3) Miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych – Gniezno, Konin, Leszno, Piła,
4) Wiejskiego obszaru funkcjonalnego.


Ponadto, ze względu na występowanie specyficznych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, proponuje się następujące obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali regionalnej:
1) Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny,
2) Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny,
3) Wschodni Obszar Funkcjonalny.

Ogólna charakterystyka obszarów funkcjonalnych wraz z ich zasięgiem przestrzennym przedstawiona została w materiale informacyjnym.

Jednocześnie, na podstawie art. 49d ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w dniu 18 kwietnia 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował zaproszenie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie nowej propozycji określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic, która odbędzie się w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19, w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 1000.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie ponadto projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Materiał informacyjny.

Zmieniony ( 18.04.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »