NOWA PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
16.05.2017.
 W dniu 16 maja 2017 r., w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, odbyła się konferencja „Nowa propozycja dotycząca określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego”.
Konferencja stanowiła kontynuację procedury rozpoczętej w 2016 r., związanej z przedstawieniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego propozycji określenia obszarów funkcjonalnych na terenie województwa wielkopolskiego. W związku z licznymi opiniami i wnioskami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyrażonymi podczas pierwszej Konferencji w dniu 30 listopada 2016 r., a także w trybie odrębnych spotkań, Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił rozszerzyć analizy dotyczące występowania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych oraz zasad i kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych.

W porównaniu do pierwszej koncepcji nowa propozycja obejmuje określenie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, wyznaczonych w oparciu o zasady i kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim, przyjęte Uchwałą Nr 478/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie, pomimo braku szczegółowych wytycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zaproponowano wprowadzenie wiejskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego wszystkie gminy położone poza obszarami oddziaływania największych ośrodków miejskich.

Dodatkowo rozszerzona została liczba obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali regionalnej o nowy obszar funkcjonalny związany z zagadnieniem równoważenia zamierzeń gospodarczych z potrzebami ochrony środowiska w północno-zachodniej Wielkopolsce. Ustanowienie tego obszaru pozwoli na określenie specjalnych zasad zagospodarowania, które – tak jak w przypadku Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego czy Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego – ukierunkowane zostaną na rozwiązywanie najistotniejszych kwestii związanych z planowaniem rozwoju przestrzennego. Ponadto, biorąc pod uwagę istotną rolę samorządów powiatowych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, dokonano zmiany zasad kwalifikowania gmin do obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali regionalnej – jeśli większość gmin wchodzących w skład danego powiatu spełniało ustalone kryteria, do obszaru funkcjonalnego włączono cały powiat.

Podczas Konferencji przedstawione zostały nowe założenia, kryteria i zasady delimitacji poszczególnych typów obszarów funkcjonalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Konferencja służyła wyrażeniu opinii przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i Starostów dotyczącej określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, w związku ze zbliżającym się etapem uzgadniania i opiniowania, zaprezentowany został projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Prezentacja - "Nowa propozycja określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic"

Zmieniony ( 19.05.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »