LESZCZYŃSKI OBSZAR FUNKCJONALNY [LOF]
25.09.2019.
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, nie jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych. Tym samym zakres przestrzenny Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna (LOF) określił jako: miasto subregionalne Leszno, gminę Lipno, Gminę Osieczna, gminę Rydzyna i gminę Święciechowa.

Opracowanie Koncepcji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, wynikało z potrzeby spojrzenia na wybrany obszar województwa z perspektywy regionalnej, w celu wzmocnienia pozycji subregionu w strukturze funkcjonalnej Wielkopolski i zaplanowania jego rozwoju w aspekcie przestrzennym. Jednocześnie rozpoznanie potencjałów tego obszaru, na tle województwa i kraju, pozwala na ich odpowiednie wykorzystanie poprzez zintensyfikowanie partnerstwa i zarządzania terytorialnego na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, pomiędzy terenami podmiejskimi i miastem Lesznem, a przede wszystkim zaprezentowanie ich wpływu na przestrzeń.

Zaproponowana ścieżka rozwoju Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Leszna, uwzględnia wyobrażenie Samorządu Województwa o jego konkurencyjności i pełnionych funkcjach w strukturze regionu, jednocześnie bierze pod uwagę wizje rozwoju dotychczas sformułowane przez samorządy lokalne. Przygotowana przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Koncepcja rozwoju miejskiego ośrodka subregionalnego Leszna jest dokumentem ‘otwartym’, który w oparciu o ciągły monitoring uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych powinien być aktualizowany i adaptowany do zmieniającego się otoczenia.

Mamy nadzieję, że zawarte w opracowaniu propozycje rozwiązań będą stanowić inspirację dla Państwa i innych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój.

Pobierz tekst

Pobierz grafikę


Zmieniony ( 27.09.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »