WSPÓLNA KONCEPCJA PRZYSZŁOŚCI DLA POLSKO-NIEMIECKIEGO OBSZARU POWIĄZAŃ
13.02.2020.
 Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją planistyczno-przestrzenną, okre­ślającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 roku. Dokument, nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku, został opracowany przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Mię­dzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Prze­strzennej) i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 bazuje na doświadcze­niach współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego prowa­dzonej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospo­darki Przestrzennej i nawiązuje do istniejących planów i koncepcji rozwoju przestrzennego. Konkretne wytyczne i założenia opra- cowane zostały w oparciu o wiedzę o najważniejszych wyzwa­niach i szansach polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje przede wszyst­kim potencjał i możliwości rozwoju obszaru powiązań – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych orga­nów, instytucji i decydentów.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dotyczy obszaru, na którym występują bliskie, sąsiedzkie powiązania pomiędzy Polską i Niemcami. Obejmuje terytorium czterech krajów związkowych: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina i Saksonii po stronie niemieckiej oraz czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego po stronie polskiej. Obszar ten jest jednocześnie terenem działań inicjatywy Partnerstwo Odra. Na obszarze tym o powierzchni 160.000 km2 zamieszkuje 21 mln ludzi. Wspólnie w 2014 roku wytworzono tu produkt krajowy brutto w wysokości 430 mld EUR.

Realizacja Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 wymaga różnorodnych procesów, również w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, przebiegających na różnych płaszczyznach i prowadzonych przez wiele osób i instytucji. W związku z tym Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 formułuje wytyczne rozwoju skierowane na obszary działania o szczególnym znaczeniu dla przyszłego rozwoju:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

W rezultacie wszystkich działań powinno nastąpić dalsze wyrównanie oraz poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz jakości życia i zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej, naukowej i badawczej. Dąży się do wspierania procesów innowacyjnych, znalezienia odpowiedzi na wyzwania demograficzne, podniesienia konkurencyjności gospodarki, a także do racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego.

Pobierz opracowanie

Polsko-niemiecki portal gospodarki przestrzennej


Zmieniony ( 13.02.2020. )
 
następny artykuł »