Statut Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zwane dalej WBPP, działa na podstawie następujących przepisów:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.),

2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

4. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/47/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w Pile w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu: zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/510/2001 z dnia 26 marca 2001r.

 

§ 2

 

1.  Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2.  Siedzibą WBPP jest miasto Poznań.

3.  Swym zakresem działania WBPP obejmuje obszar administracyjny województwa wielkopolskiego.

 

 

§ 3

 

1.  WBPP jest jednostką budżetową.

2.  Działalność gospodarczą dla realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym publicznych i niniejszym statucie może być prowadzona przez WBPP w formach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 

Rozdział  II

 

Przedmiot i zakres działania

 

§ 4

 

Przedmiotem działania WBPP jest wykonywanie ustawowo nałożonych na samorząd Województwa Wielkopolskiego zadań z dziedziny zagospodarowania przestrzennego oraz świadczenie wszelkich usług z zakresu planowania przestrzennego na rzecz samorządu Województwa Wielkopolskiego – a w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym publicznych.

 

§ 5

 

Do podstawowych zadań WBPP należy:

1.     Działalność w zakresie kształtowania polityki przestrzennej samorządu na obszarze województwa, w tym:

a) sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego i dokonywanie jego aktualizacji,

b) uzyskiwanie opinii i uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

c) prowadzenie analiz i studiów służących określeniu uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej samorządu województwa,

d) wykonywanie opracowań planistycznych wynikających z strategii rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (podczas ich sporządzania i realizacji ),

e) prowadzenie wojewódzkiej składnicy map i planów, 

f) współdziałanie w zakresie planowania przestrzennego z:

-        gminami i powiatami Województwa Wielkopolskiego,

-        instytucjami naukowo – badawczymi i uczelniami wyższymi,

-        administracją rządową,

-        administracją samorządową spoza Województwa Wielkopolskiego,

-        stowarzyszeniami i izbami zawodowymi.

g) koordynacja ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego,

h) obsługa administracyjno-organizacyjna Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

2.    Realizacja zadań związanych z planowaniem przestrzennym, w tym:

a) opracowywanie projektów wniosków i uwag w przypadku zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) uczestniczenie poprzez przygotowanie materiałów merytorycznych w procesie uzgadniania przez :

-        Zarząd Województwa Wielkopolskiego : projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-        Marszałka Województwa Wielkopolskiego : projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy;

3.    Współudział w opracowywaniu programów wojewódzkich – służących realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych.

4.   Informowanie wojewody o uchwaleniu programu zadań samorządowych Województwa o znaczeniu ponadlokalnym, wynikającego z opracowanej strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w celu wprowadzenia go do rejestru,

5.    Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zadań samorządowych służących ponadlokalnym celom publicznym, wpisanych do rejestru.

6.  Prowadzenie z gminami negocjacji dotyczących wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zadań wynikających z uchwalonych programów wojewódzkich.

 

§ 6

 

Wielkość i zakres wykonywanych przez WBPP podstawowych zadań określa corocznie Zarząd Województwa, w ramach zabezpieczonych środków w budżecie województwa.

 

Rozdział  III

 

Organizacja WBPP

 

§ 7

 

1.  Na czele WBPP stoi Dyrektor, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępcy i kierowników jednostek organizacyjnych.

2.  Dyrektora zatrudnia i zwalnia Marszałek Województwa.

3.  Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa.

 

§ 8

 

1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy WBPP, reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa.

2. Do dokonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Województwa.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WBPP,

b) ustalanie organizacji wewnętrznej WBPP,

c) składanie w imieniu WBPP oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych.

 

§ 9

 

1. W skład WBPP wchodzą:

a) pracownie i działy,

b) zespoły

c) stanowiska samodzielne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych WBPP określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora WBPP i zatwierdzony przez Zarząd Województwa.

 

§ 10

 

1. WBPP posiada odrębny rachunek bankowy.

2. WBPP sporządza roczne sprawozdania finansowe.

3. Nadzór nad działalnością WBPP sprawuje Zarząd Województwa.

 

Rozdział IV

 

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Zmiany i uzupełnienia do statutu wymagają uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr  VIII / 73 / 07

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia  23  kwietnia  2007r.

 

 

Ustawowe zadania z dziedziny gospodarowania przestrzenią nałożone na samorząd województwa realizuje Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

WBPP jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Wielkopolskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Zgodnie z obowiązującymi w 1999r. przepisami prawa kompetencje do tworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadał sejmik województwa, natomiast do kompetencji zarządu województwa należało nadawanie statutów tym jednostkom.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX / 47 / 99 z dnia 29 marca 1999 roku utworzono Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, a następnie Uchwałą Nr 62 / 99 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 1999 roku nadano dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Statut określający podstawę jego działania, organizacji i finansowania.

Kolejna Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/510/2001 z dnia 26 marca 2001r. wprowadziła zmiany w strukturze organizacyjnej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał nowy Statut dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Uchwałą Nr 1055 / 2001 w dniu 6 kwietnia 2001 roku.

 

Obecnie przeprowadzana procedura nadania Statutu Wielkopolskiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Poznaniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego wynika ze zmiany przepisów i została spowodowana wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. nowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zgodnie z którą kompetencja do nadania Statutu należy do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, czyli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę nadanie Statutu WBPP przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest uzasadnione.