AKTUALIZACJA PZPW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
10.03.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/05 z dnia 28 lutego 2005 r., przystąpiło do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
       Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został w 2001 r. Sejmik województwa na podstawie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, raportu o stanie aktualności planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie województwa zdecydował o konieczności jego zmiany.
       Przygotowany przez zespół WBPP projekt planu podlega obecnie konsultacjom roboczym. Pogłębiane są analizy i studia nad wybranymi najważniejszymi problemami i zagadnieniami planowania przestrzennego w regionie. Ponadto przygotowana jest „Prognoza oddziaływania na środowisko” rozwiązań i zapisów zawartych w planie. W najbliższym czasie projekt planu zostanie przekazany Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która jako organ doradczy Marszałka Województwa, sporządzi opinię o przedłożonym projekcie.
       Kolejnym krokiem będzie udostępnienie projektu planu samorządom gmin i powiatów, organom administracji rządowej i specjalnej oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym w celu zapoznania się i wyrażenia opinii o przygotowanym projekcie i zawartych w nim szczegółowych rozwiązaniach planistycznych.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »