Zapytanie o cenę: WBPP 2110/4/2008          17 kwietnia 2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podzespołów do budowy sieci komputerowej oraz wykonanie sieci komputerowej dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

WinCom Tomasz Łukaszewicz

61-208 Poznań, os. Czecha 125/27

Uzasadnienie

Oferta złożona przez firmę „WinCom Tomasz Łukaszewicz, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zaproponowana cena wynosi 98 424,72 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę „MITRONIK Krzysztof Różański”  z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Smoluchowskiego 7, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „WinCom Tomasz Łukaszewicz”.

Zaproponowana cena wynosi 100 368,18 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę „KOMPUTRONIK S.A.” z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Wołczyńska 37, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ceną mniej korzystną niż cena zaproponowana przez firmę „WinCom Tomasz Łukaszewicz”.

Zaproponowana cena wynosi 104 302,68 zł brutto.

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

W ww. postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert jak również nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

                                                                              Dyrektor

                                                                              Marek Bryl

 
« poprzedni artykuł