PROJEKT ZMIANY PZP WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
22.10.2008.
 Na podstawie art. 41. ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. przekazujmy do zaopiniowania i uzgodnienia projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nieprzedstawienie na piśmie stanowiska w terminie do 19 grudnia uważa się za równoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii. Załączony projekt zmiany Planu udostępniony został także w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18, Poznań, budynek C, II piętro, pokój 205) w godzinach 8.00 – 15.00.
Zmieniony ( 30.04.2010. )
Czytaj
 
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY - TABELA I ANKIETA
02.09.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zgodnie z art.39 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwałą Nr XXV/405/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 r. prowadzi prace planistyczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące między innymi układu komunikacyjnego, struktury przyrodniczej, suburbanizacji, zagospodarowania przestrzennego gmin. Równolegle prowadzone są także prace dotyczące fazy uwarunkowań rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego. Mając powyższe na uwadze WBPP zwraca się z prośbą o udostępnienie danych zgodnie z załączoną tabelą oraz wypełnienie ankiety. Prosimy o przesłanie materiałów w terminie do 15 października 2008 r.
Zmieniony ( 13.05.2010. )
 
ERASMUS MUNDUS
02.07.2008.
 W dniu 26.06.2008r. w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników biura ze studentami programu Erasmus Mundus. Seminarium to stanowiło element cyklicznych wizyt składanych w WBPP w Poznaniu w ramach tego samego programu już od trzech lat. Tegorocznymi uczestnikami spotkania była czterdziestoosobowa grupa studentów pochodzących z Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chin, Etiopii, Ghany, Indii, Indonezji, Iraku, Iranu, Irlandii, Jemenu, Kenii, Malezji, Meksyku, Zimbabwe.
Zmieniony ( 02.07.2008. )
Czytaj
 
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
10.03.2008.
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła pojęcie obszaru metropolitalnego. Zgodnie z ustawą jest to obszar wielkiego miasta i funkcjonalnie z nim powiązanego bezpośredniego otoczenia. Dla obszaru metropolitalnego sporządza się plan zagospodarowania obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W związku z przystąpieniem do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zaistniała potrzeba wyznaczenia granic obszaru metropolitalnego. W 2006 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu podjęło prace nad delimitacją Poznańskiego Obszaru metropolitalnego. W dziale opracowania znajduje się synteza delimitacji POM pozwalająca zapoznać się z przyjętymi zasadami i kryteriami, na podstawie, których wyznaczono granicę obszaru metropolitalnego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
 
AKTUALIZACJA PZPW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
10.03.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/05 z dnia 28 lutego 2005 r., przystąpiło do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 11 12 następna  >  >>