Poznań: Zakup oprogramowania MapInfo Professional 9.5 PL
Numer ogłoszenia: 99021 - 2009; data zamieszczenia: 24.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego , al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 852 28 83, faks 0-61 852 32 46.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oprogramowania MapInfo Professional 9.5 PL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie MapInfo Professional 9.5 PL upgrade z wersji 8.0 PL - sztuk 24 Oprogramowanie MapInfo Professional 9.5 PL wersja pełna - sztuk 2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbpp.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (II piętro, gmach C, pok. 205 sekretariat) al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).