Numer ogłoszenia: 100689 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99021 - 2009 data 24.06.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 852 28 83, fax. 0-61 852 32 46.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: