PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało utworzone na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/47/99 z dnia 29 marca 1999 r., w sprawie połączenia Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w Pile w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, zmienionej następnie Uchwałą Nr XXXIV/510/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego działa na podstawie:

 • Statutu nadanego Uchwałą Nr VII/73/07 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 kwietnia 2007r.,
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
 • Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm .),
 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 
SIEDZIBA

Siedziba Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu znajduje się w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, na I piętrze.
Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego kieruje:

 • Dyrektor - Jowita Maćkowiak,

 • Zastępca Dyrektora - dr Grażyna Łyczkowska, ,

 • Główna Księgowa - Anna Kubiakowska,

W Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu działają następujące komórki organizacyjne:

 • Pracownia Planu Województwa - kierownik Jowita Maćkowiak,
  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Pracownia Opracowań Specjalistycznych - kierownik Paweł Krysztafkiewicz,
  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Pracownia Informatyczno-Graficzna - kierownik Maciej Kujawski,
  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Zespół Polityki Regionalnej - kierownik Magdalena Suchecka,
  tel. 626-70-67, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Dział Finansowo-Księgowy - Anna Kubiakowska,
  , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Dział Administracyjno-Programowy - kierownik Joanna Sas,
  , Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Samodzielne stanowiska pracy


  - Lutomiła Niełacna, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  - Małgorzata Czerniak, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  - Agnieszka Jaszczyńska, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  - Agnieszka Podgórska, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

Biuro swym zakresem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego, na którym realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego, ustawowo przypisane samorządowi województwa. Biuro może wykonywać na rzecz innych podmiotów prace studialne, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowania planistyczne, a także prowadzić konsultacje, poradnictwo oraz sporządzać opinie w zakresie zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.

 
FORMA ORGANIZACYJNA

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną. Biuro działa w formie jednostki budżetowej, finansowanej z działu 710 rozdz. 71003 i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 
KODEKS ETYKI
Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2013r. wprowadzony został Kodeks Etyki Pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego . Kodeks określa wartości i standardy zachowania pracowników biura związane z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Jest zbiorem zasad opartych na fundamentalnych wartościach, których należy przestrzegać planując przestrzeń, kształtując jakość i poziom życia społeczeństwa Wielkopolski oraz programując rozwój regionu.