OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
01.07.2020.

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Bartkowiak-Kaczmarek

kontakt: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ochrona danych osobowych klientów Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, adres email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 61 641 57 00.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .i
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi Państwa zgłoszeń, wniosków, żądań i zapytań – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
  3. nagrywanie dyskusji publicznych na potrzeby protokołu – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych przez Państwa zgłoszeń, wniosków, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (np. firmy serwisujące sprzęt komputerowy),
  3. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie).
 5. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Państwa dane osobowe (głos) pozyskane w trakcie nagań dyskusji publicznych, będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte.
 7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Państwa), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem – CZYTAJ więcej na temat praw podmiotów danych.
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa uprawnień, wynikających z przepisów prawa.

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.

Ochrona danych osobowych współpracowników / kontrahentów Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, adres email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 61 641 57 00.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji podpisanych z Państwem umów oraz innych działań, podjętych na Państwa żądanie, dokonanych przed ich podpisaniem - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  2. obsługi Państwa zgłoszeń, wniosków, skarg, żądań i zapytań, a także dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanych umów – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
  4. nagrywanie dyskusji publicznych, spotkań, konferencji na potrzeby protokołu – w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych przez Państwa zgłoszeń, wniosków, skarg, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
  2. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym współpracownicy i kontrahenci, uczestniczący w realizacji podpisanych z Państwem umów,
  3. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie).
 5. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Państwa dane osobowe (głos) pozyskane w trakcie nagań dyskusji publicznych, spotkań, konferencji, będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte.
 7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem – CZYTAJ więcej na temat praw podmiotów danych.
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji Państwa uprawnień, wynikających z przepisów prawa.

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.
Zmieniony ( 08.09.2020. )